Vår lokala politik | Sverigedemokraterna i Örnsköldsvik

Vår lokala politik

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss som ett mittenalternativ i svensk politik och kombinerar strävandet efter social- och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Partiet låter sig av den anledningen inte enkelt placeras in på den klassiska vänster-högerskalan och tillhör därför inte heller något av de traditionella blocken. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.

I kommunpolitiken kommer vi samarbeta med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik.

Sverigedemokraterna ägnar sig inte åt överbudspolitik utan verkar för en ansvarstagande och långsiktigt hållbar ekonomisk politik som skapar stabilitet och tillväxt. När prioriteringar måste göras är det partiets uppfattning att behoven inom skola, omsorg och brottsbekämpning ska ges företräde.

Valplattform för Örnsköldsviks kommun (Augusti 2014)

Sverigedemokraterna ställer upp i kommunalvalet i Örnsköldsvik hösten 2014.
De etablerande partierna fjärmar sig på många områden alltmer från den vanlige medborgaren och många kostsamma, och ibland felaktiga, beslut tas utan diskussion. Sverigedemokraterna kommer att föra upp för övriga partier tabubelagda frågor till diskussion, både i fullmäktige och ute i samhället. Sverigedemokraterna vill prioritera följande områden under kommande mandatperiod:

Kärnverksamheten. Örnsköldsviks kommun bör prioritera kärnverksamheten, vilket för oss betyder vård, skola, omsorg och lokal infrastruktur. Särskilt bör satsningar göras på de äldres situation. De som byggt upp vårt land och välfärd bör få känna trygghet i sitt boende och få en god kost. En väl fungerande skola är en förutsättning för att Sverige skall förbli konkurrenskraftigt i framtiden. Skolan bör speciellt befrämja intresse för naturvetenskapliga ämnen bland barn och ungdomar.

Trygghet i utemiljö och i skolan. En av kommunens viktigaste åtaganden är att människor skall känna sig trygga. Belysningen släcks nu på nätterna i vissa delar av staden för att spara pengar och energi men detta går ut över människors trygghet i ett samhälle som allt mer präglas av otrygghet. Krafttag skall tas mot mobbningen i skolan. Trots många fina ord har mycket litet hänt för att alla elever skall känna trygghet på sin arbetsplats. Påföljderna bör bli hårdare för mobbare och de mobbade skall få ökat stöd.

Demokrati och öppenhet. Örnsköldsviks kommunpolitik har under en längre tid dominerats av ett parti. Sverigedemokraterna är inte bundet till något av de så kallade blocken och kan därför fritt arbeta för att bryta enpartistyret och utöka kommuninvånarnas möjlighet att påverka även mellan valen. Kommunen bör vara öppen för medborgarförslag samt kommunala folkomröstningar i särskilt viktiga frågor.

Invandring och integration. Sverige för en mycket kostsam och på många sätt misslyckad migrationspolitik. Sverigedemokraterna vill föra en politik som vårt samhälle kan hantera, både ekonomiskt och socialt. Sverigedemokraterna vill därför att Örnsköldsviks kommun tills vidare skall minska flyktingmottagandet för att ge en tydlig signal till riksdagen att förändra den nationella politiken på detta område.

Miljö och djurskydd. Örnsköldsvik är en stad där bilen används väldigt mycket med miljöproblem som följd. Sverigedemokraterna vill att Örnsköldsvik skall bli en cykelvänlig stad med väl underhållna cykelleder. Vi vill förbättra kollektivtrafiken, framförallt på söndagar i den mån det är gynnsamt ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Kommunen bör fortsätta arbetet med att försöka övertyga berörda myndigheter att finansiera en E4-tunnel. Trafiken på E4:an genom Örnsköldsviks centrum är ett stort miljöproblem. Örnsköldsviks kommun skall noggrant övervaka att djurskyddslagstiftningen följs.

Jobb och näringsliv. Det är mycket viktigt för Örnsköldsviks kommun att stödja småföretagandet då vår kommun för närvarande är mycket beroende av ett litet antal stora företag. Till exempel kan kommunens grundläggande utbildning för nyföretagare erbjudas kostnadsfritt. Kommunen bör dock inte använda skattepengar för att direkt ekonomiskt eller via riskfyllda lånegarantier stödja privata företag.

Kultur: Kommunen bör främja kultur med folklig förankring. Det är viktigt att vi har bibliotek med bra öppettider och modern litteratur. För övrigt måste kommunen vara restriktiv med ekonomiska resurser till kultursektorn så länge det saknas pengar till kärnverksamheten.

Övriga synpunkter: Statligt ägda Vattenfall släpper ut nästan dubbelt så mycket koldioxid som hela Sverige. Detta främst genom utvinning av brunkol i Tyskland.

Samtidigt har Vattenfall sålt ca hälften av den inkomstbringande vattenkraften i Sverige! Och samtidigt måste Tyskland bygga ut ”grön el” bland annat genom att i vår kommun bygga mängder av stora vindkraftverk!
Vi är mot detta vindkraftsprojekt, sådan energipolitik och styrning.

Vi vill återupprätta kommunens funktion som serviceorgan i samhälleliga funktioner. Därför är vi bl a mot vidare avyttring eller utförsäljning av kommunala tjänster och bildande av kommunala bolag.

Vi arbetar för närdemokrati och direktdemokrati.

Vi är mot religiöst ritualslaktat kött som strider mot svenska djurhållningstraditioner. Elever i våra skolor ska inte tvingas att äta sådant kött.

Vidare vill vi att kommunens livsmedel för skolmat och äldrevård köps in lokalt, med styrning till mer ekologiskt producerat.

Vi arbetar för fler lärare i våra skolor, i stället för gratis IPADS.

Vi vill också ha mer personal inom äldrevården.
Vi vill tillsätta en utredning för att göra Örnsköldsviks kommun till en jakt- och sportfiskekommun i världsklass. Fiske av lax och havsöring i Moälven är en självklar huvudattraktion.

Kommunpolitiskt program
Ladda ner hela vårt kommunpolitiska program (från 2010).