Refuserade insändare | Sverigedemokraterna i Örnsköldsvik

Refuserade insändare

Öppna era ögon

Sverige har idag per 1000 invånare ca 4 läkare, 11 sjuksköterskor, 2 poliser. Antal elever per lärare är 12. Om Örnsköldsviks Kommun ökar befolkningen med 1000 invandrare från tredje världen betyder det att invandringen ska ackompanjeras med 4 läkare, 11 sjuksköterskor, 2 poliser, ca 50 lärare och X-antal socialsekreterare, tolkar, advokater mm för att inte överbelasta och rasera grundläggande samhällsservice. 1000 personer ska också bidra med 20 milj. i kommunalskatt och 10 milj. i landstingsskatt. Fråga till ansvariga politiker, var är dessa resurser?

Personal och resursbristen inom skola, vård, omsorg och rättsväsende är akut. Underbetald personal drivs allt hårdare med vidriga arbetsförhållande och ständig överbelastning vilket medför höga sjukskrivningstal och byte av yrke. Antal poliser skulle behöv fördubblas från 20000 till 40000 för att möta den galopperande brottsligheten. 3.5 poliser per 1000 invånare är EU snittet.

Illegala invandrare och så kallade EU-migranter har enligt Stadskontoret rätt till gratis akut tandvård, sjukvård och mediciner medans en svensk fattigpensionär tvingas betala fult pris. Många svenskar har inte råd att gå till tandläkaren eller köpa mediciner. Alla barn under 20 år oavsett medborgarskap har rätt till samma sjukvård, tandvård och skolgång som svenska barn. Det räcker med att uppehålla sig i landet även illegalt. Inte undra på att landstingets ekonomi är körd i botten.

Statistik från Migrationsverket de 8 första månaderna 2015 visar att hela 89% av de som beviljades uppehållstillstånd saknade flyktingstatus enligt FN-konventionen. Dessa är då ekonomiska migranter som söker ett bättre liv, ej flyktingar.

Det enda vi hör från ansvariga politiker och opinionsbildare när medborgare uttrycker oro är en känslosås om allas lika värde och att vi ska öppna våra hjärtan. Naiv idealism och historielöshet dominerar hos styrande makthavare och den yrkeskår som är satt att granska makten. Noll krisberedskap, noll krisinsikt.

Moraliska dilemman: Statens förhållande till medborgarna kan liknas med en förälders förhållande till sina barn. Om ett annat barn håller på att drunkna är det varje förälders plikt och skyldighet att försöka rädda barnet men det är inte ens plikt och skyldighet att därefter försörja barnet resten av livet, det ansvaret ligger på barnets biologiska föräldrar oavsett om dom anses vara bra eller dåliga föräldrar. Svenska staten skall sörja för svenska medborgare, inte andra länders medborgare. Hjälp till stater som inte kan ta omhand om sina egna skall ges på plats via FN, UNHCR eller andra seriösa hjälporganisationer. Enkel logik kan tyckas men i Sverige anses det vara en främlingsfientlig inställning.

Sund förnuft borde inte ha en partibeteckning… men i Sveriges fall är sunt förnuft starkt förknippat med just ett parti.

Sverigedemokraterna Örnsköldsvik


 

Genmäle till Glenn Nordlund, avseende ”Replik till SD”, publicerad i Örnsköldsviks Allehanda den 5 oktober 2015.

Låt oss börja med att kommentera herr Nordlunds påståenden om att Sverigedemokraterna i Örnsköldsvik skulle vara lurade och ha ”stor brist på kunskap, ni låter er grundluras av er partiledning”. Till skillnad från de socialdemokratiska ledamöterna i Örnsköldsviks kommunalfullmäktige så är Sverigedemokraternas ledamöter fria att tänka själva. Konkret, så röstar inte Sverigedemokrater efter tillsägelse från någon partiledning. Sverigedemokraternas ledamöter frågar t.ex.. inte någon om lov att kritisera de allvarliga konsekvenser för den framtida kommunala ekonomin som det innebär att gång på gång rösta ja till nya ”proprieborgensåtanganden” (såsom för egen skuld). Att höra av kommunalfullmäktigeledamöter att man inte ens vet vad en ”proprieborgen” är utan man bara röstar ja för att man blivit tillsagd borde vara grund till socialdemokratisk självkritik om okunskap istället för att som herr Nordlund gör, kritisera Sverigedemokraterna.

Vi tar exemplet med ”proprieborgen” eftersom dessa borgensåtaganden innebär att det var gång som kommunalfullmäktige röstar ja till dessa så läggs 100-tals miljoner till andra lån och borgensförbindelser och som placerat Örnsköldsviks kommun i den föga smickrande jumbogruppen bland landets mest skuldsatt kommuner oavsett vad herr Nordlund säger. (källa=kommuninvest ”den kommunala låneskulden 2014”). Ytterligare exempel på partiledningsstyrda omröstningar är den nyligen genomförda omröstningen om Kusthöjden. Hur många av socialdemokraternas ledamöter visste om att ett ”ja” till kommunens engagemang också innebär ett berikande av ett antal välbeställda fastighetsägare inklusive kommunalfullmäktigeledamöter ibland oppositionspartierna (källa=fastighetsregistret).

Så till det kommunala utjämningssystemet: Örnsköldsvik fick under 2014, 9987:- SEK/innevånare i statsbidrag och skatteintäkterna/ innevånare var 43166:- SEK och kommunens kostnader var 52194:-/innevånare dvs. kommunen kunde inte själv betala för mer än ca. 80% av de beslutade kostnaderna utan det fick andra medborgare göra via statsbidragssystemet (källa=Ekonomifakta 2015). Det kan vidare konstateras att Örnsköldsviks kommuns kostnader/innevånare stiger mer än riksgenomsnittet och så gör också de statliga bidragen/innevånare (källa=Ekonomifakta 2015). Vidare kan läsas i Örnsköldsviks kommuns egen ”tertialrapport” för de 8 första månaderna 2015 att den lagda budgeten har spruckit, resultatet prognostiseras till mindre än halva det budgeterade och de kommunala bolagens resultat hjälper definitivt inte till en förbättring. Eftersom stora kostnader som inte budgeterats såsom flyktingmottagandet, minskade skattebaser etc. kommer att dyka upp vid nästa ekonomiuppföljning så kommer vi Sverigedemokrater att med intresse syna den ämneskunskap som herr Nordlund så vänligt vill dela med sig av.

På ett annat område (apropå herr Nordlunds kommentar om ett starkt näringsliv) kommer Sverigedemokraterna inom kort att rådfråga herr Nordlund om och då i interpellationens form, medborgarnas rättssäkerhet en rättssäkerhet som i högsta grad avgör om företagare fortsättningsvis bör vara bosatta i kommunen, nu när herr Nordlund deklarerat att det är han personligen som sitter på kunskapsmassan i Örnsköldsviks kommun.
Följdfrågor att ställa sig (mot ovanstående som bakgrund) blir: Skall herr Nordlund höja kommunalskatten? Skall de höga sk. ”brukareavgifterna” för äldre vid olika samhällsinsatser höjas ytterligare? Skall överförmyndarverksamheten ges ytterligare maktbefogenheter att konfiskera äldres tillgångar? etc.

Att Örnsköldsvik har en till stora delar misskött ekonomi med en skuldsättningsgrad som slår Greklands, en ansträngd likviditet som innebär att realtillgångar måste reas ut, en budget som inte ens höll halva året osv. är tydligen inget som bekymrar herr Nordlund och då blir frågan: Vem försöker herr Nordlund grundlura? Inte blir det vi Sverigedemokrater i alla fall.
De medel som kan fördelas av politiker kan bara vara medel avsatta till vad de ursprungligen var tänkta till och eftersom det är fysiska personer boende i kommunen som betalar kommunalskatt så är det dessa fysiska personer som skall ha fördelar när dessa medel skall användas.

Denna princip, kallar Sverigedemokraterna i Örnsköldsvik fortsättningsvis för ”Medborgarfokusering”.

Sverigedemokraterna i Örnsköldsvik