Partiets politik | Sverigedemokraterna i Örnsköldsvik

Partiets politik

Invandringspolitik

Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring men menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet. Invandring ska inte användas som ett substitut till riktig flyktinghjälp. Reglerna för anhöriginvandring måste vara utformade på ett sådant sätt att de inte bidrar till att skapa ökad segregation eller andra sociala och ekonomiska problem. Att av ekonomiska skäl tvingas stanna i ett land där man inte trivs och inte vill leva är destruktivt för såväl landet som för den enskilde individen. Ett aktivt och generöst stöd skall därför ges till de invandrare som önskar återvända till sina hemländer.

 • Stoppa massinvandringen
 • Fokus på gemenskap och nej till mångkulturalism
 • Gästarbetarsystem inom specialist- och bristyrken
 • Använd temporära uppehållstillstånd istället för permanenta
 • Försörjningskrav för att ta in anhöriga
 • Ett generöst återvandringsbidrag

Läs mer


Kriminalpolitik

Sverigedemokraterna är ett trygghetsparti. Man ska kunna känna sig trygg i arbetslivet, trygg i skolan och trygg när man blir gammal. Men det allra viktigaste är kanske den fysiska tryggheten. Man ska inte behöva vara rädd för att bli utsatt för brottslighet vare sig hemma eller i offentliga miljöer. När brott ändå sker ska man kan kunna lita på att samhället gör sitt jobb. Att polisen finns till hands och löser brottet. Att myndigheterna finns till hands för att erbjuda brottsoffer stöd och hjälp. Att domstolen ger brottslingen ett rimligt straff, utdömer ett rimligt skadestånd och därmed också ger brottsoffret upprättelse. Vi konstaterar att det krävs åtgärder på alla plan för att uppnå detta.

 • Kraftigt skärpta straff för grov och upprepad brottslighet
 • Avskaffa mängdrabatten för flerfaldigt dömda brottslingar
 • Krossa den grova, organiserade kriminaliteten genom särskilt åtgärdspaket (SMOK)
 • Garantera brottsoffers skadeståndsersättningar

Läs mer


Äldrepolitik

Den äldre generationen som varit med och byggt upp vårt land ska ha möjlighet till en trygg och värdig ålderdom. Dagens situation är oanständig och det krävs att vi genomför rejäla satsningar både för att stärka pensionärernas ekonomi och trygghet. Inom äldreomsorgen krävs personalförstärkningar och kvalitetshöjningar. Den orättvisa pensionärsskatten avskaffar vi omedelbart om vi får inflytande under nästa mandatperiod.

 • Sänk pensionärernas skatt till samma nivå som löntagare. Fullt finansierat i vår budget.
 • Höj garantipensionerna med minst 10 %. Det motsvarar ungefär 800 kronor i månaden.
 • En stor satsning för god och näringsrik mat med hög kvalitet i äldreomsorgen.
 • Många fler anställda inom vård och äldrevård inom ramen för Fler händer i vården.

Läs mer


Försvarspolitik

Sverigedemokraterna menar att det är statens kärnuppgift att värna vår frihet och att hävda vår territoriella integritet och vi anslår därför kraftigt ökade medel till Försvarsmakten med målsättningen att nå en nivå av 2,5 % av BNP. Sveriges försvarspolitik ska fokusera på försvaret av Sverige. Genom att stärka vårt eget försvar, genom att fullt ut verka för ett nordiskt försvarssamarbete och genom partnerskapet för fred med NATO tar Sverige sitt säkerhetspolitiska ansvar.

När Sverige återfått ett existensförsvar är det rimligt att Sverige åter bidrar med militärt bistånd i fredsskapande och fredsbevarande insatser med FN-mandat bakom. Det är en balanserad inställning långt från både isolationism och förlorad självständighet.

 • Stegvis höja anslagen till försvaret – rejält
 • Minskat fokus på internationella insatser
 • Återupprättad försvarsförmåga: Hela Sverige ska försvaras
 • Återinförd värnplikt
 • Trygga framtiden för svensk vapenindustri

Läs mer


Flyktingpolitik

Vi vill ha en flyktingpolitik som ser till Sveriges bästa samtidigt som vi hjälper så många flyktingar som möjligt. Det gör vi genom att begränsa invandringen till Sverige och istället använda resurserna i flyktingarnas närområde. På så sätt kan vi hjälpa fler människor än de andra partierna samtidigt som vi får resurser kvar för att stärka välfärden här hemma.

 • Ökat bistånd till FN:s flyktingorgan UNHCR
 • Biståndsbudgeten ska inte användas för att bekosta invandring till Sverige
 • Kraftig begränsning av invandringen till Sverige

Läs mer


Familjepolitik

Familjen med sin omhändertagande, kulturförmedlande och fostrande roll är samhällets viktigaste och mest grundläggande gemenskap. Starka och trygga familjer är en nödvändig förutsättning för harmoniska samhällsförhållanden. Politikens uppgift är att stötta familjerna utan att inkräkta på deras handlingsfrihet, men också att skapa starka skyddsnät och rycka ut till barnens stöd i de fall då föräldrarna sviker sitt ansvar eller då familjen av någon orsak faller sönder. Utgångspunkten för Sverigedemokraternas familjepolitik är att barnens bästa skall beaktas i alla situationer inom familjepolitikens område.

 • Inför frivillig sambeskattning
 • Fler lediga dagar för föräldrar: För att vara hemma med sina barn och för att följa med dem på dagis
 • Höjt bostadsbidrag för barnfamiljer
 • Stärkt finansiering för att öka tillgången på s.k. Nattis

Läs mer


EU-politik

Sverigedemokraterna arbetar för att det svenska folket ska bestämma över vilka lagar och regler som ska gälla i Sverige. Vi tänker stoppa maktöverföringen till Bryssel och bryta trenden där unionen gått från ett mellanstatligt samarbete mot allt mer överstatlighet och federalism. Det EU-medlemskap som svenska folket tog ställning till 1994 är inte det EU vi har idag. Vi vill att svenska folket ska få ta ställning till det EU som vuxit fram i en ny folkomröstning.

 • En folkomröstning om EU-medlemskapet
 • Nej till Turkiet i EU
 • Fortsatt nej till EMU
 • Ett återupprättat gränsskydd genom omförhandling av Schengen-avtalet

Läs mer