Insändare ÖA | Sverigedemokraterna i Örnsköldsvik

Insändare ÖA

SD: Pengarna bara försvinner i den redan ansträngda kommunkassan

Insändare full version: Svar på ledarartikel av Susanne Nyström, publicerad i Örnsköldsviks Allehanda den 10 september 2015.

Bakgrund:
Sverigedemokraterna i Örnsköldsvik välkomnar en kommande offentlig debatt avseende den tredje av Sverigedemokraternas tre stora frågor som förutom migration, lag och rätt, är den svenska ursprungsbefolkningens rätt till de egna resurserna och dess koppling till villkoren att bli gammal. De två förstnämnda frågorna kommer båda med automatik, allt eftersom den totala avsaknaden av migrationspolitik och den kapitulation som rättsväsendet gjort gentemot den grova brottsligheten genererad av utländska element får fortsätta verka, i dessa frågor ges Sverigedemokraterna så gott som varje dag rätt i sina ståndpunkter, utan att behöva argumentera.

När det så gäller den fråga varom ovan nämnda ledarartikel tar upp och som gäller det kommunala skatteutjämningssystemet eller ”Robin Hood-skatten” eller det ”mellankommunala socialbidragssystemet” (systemet har getts olika namn) och som har till syfte att välskötta kommuner skall dela med sig av resurser till sämre skötta kommuner, finns det mycket att säga.

Kriterier att erhålla stöd från andra kommuner kan vara långa V.A –ledningsnät, glesbygdsskolor, långt vägnät, hårt klimat, sned demografi etc. Örnsköldsviks kommun är en nettobidragstagare om ca. 400 miljoner SEK/år, pengar som några andra kommuner måste avstå. Det kan således konstateras att Örnsköldsviks kommun inte har den självförsörjningsgrad som krävs för att bedriva den egna verksamheten utan kommunen är berättigad till stöd från andra kommuner. Frågan att ställa sig är: Går då dessa bidragspengar till de syften som angivits i ansökningarna av ovan nämnda utjämningspengar? Svaret blir NEJ. Pengarna försvinner in den sedan tidigare så ansträngda kommunala kassan (pengar som redovisas som likvida medel) och någon kontroll på att de från andra kommuner avstådda medlen, används till angivet syfte görs ej.

Att Örnsköldsvik har en till stora delar misskött ekonomi med en skuldsättningsgrad som slår Greklands, en ansträngd likviditet (utan bidragsmedlen) som innebär att realtillgångar måste realiseras (Arken, Sundhem etc.), en vikande skattebas (bara de uppsägningar som gjorts i industrin under året kan komma att innebära skattetapp på ca. 100 miljoner SEK) etc. behöver således inte åtgärdas mot bakgrund till att obalanserna kan balanseras med andra kommuners bidrag (bidrag givna för helt andra syften).

På den framtida utgiftssidan kan det konstateras att Örnsköldsvik har ett ekonomiskt, avgrundssvart, osäkert hål i form av en inflyttning av utlänningar utan möjlighet till egen försörjning. Vidare kan antas att skattebasen kommer att minska (demografi, uppsägningar etc.). Vidare kan konstateras att viljan från kommunpolitikerna (majoriteten som oppositionen) att satsa medborgarnas pengar i flera vidlyftiga projekt för att berika ett fåtal kommer att fortsätta (Kusthöjden, Modo-hockey etc.).

Vidare kan det konstateras att den demografiska utvecklingen och med det den kommunala uppgiften att som en självklarhet, sörja för medborgare uppvuxna och tidigare arbetande i kommunen kommer att ta en allt större del av den kommunala budgeten i anspråk. Sveriges övriga välskötta kommuner kommer inte fortsättningsvis att finna sig i att bli utnyttjade på ovan beskrivna sätt. Det får som konsekvens att kommuner som Örnsköldsvik måste lära sig att stå på egna ben och i vart fall använda beviljade bidrag på det sätt dessa ursprungligen var avsedda till. Det kommer inte fortsättningsvis att tolereras att med bidrag underhålla ett elitserie ishockeylag, eller berika fastighetsspekulerande politiker etc. samtidigt som man struntar i att underhålla V.A-systemet, eller låter skolor förfalla som man ändock erhållit bidrag för av andra kommuner.

Politikens syfte:
Sverigedemokraterna förespråkar en radikalt ändra inriktning på det sätt varpå den politiska styrningen sker av de gemensamma tillgångarna och dess fördelning mellan landets kommuner. Det skall exempelvis med det kommunala utjämningssystemet eller de lokala kommunskattemedlen INTE längre vara en kommunal angelägenhet att ytterligare berika fastighetsägarmiljonärer, INTE heller bilhandlarmiljonärer, INTE heller ishockeymiljonärer, INTE fortsättningsvis skydda vissa medborgare från medvetet tagna affärsrisker eller misslyckad tjänsteutövning, INTE framgent ge sig in i riskfyllda affärssatsningar (varken i Örnsköldsvik eller i resten av världen), INTE finansiera en från central ort, påbjuden migration, INTE tillåta att gemensamma anläggningar förfars osv.

Fokus på Sverigedemokraternas förslag ligger på att underlätta vardagen för de och dess anhöriga, som byggt eller bygger Örnsköldsvik och övriga landets kommuner, inte de som under senare tid ”armbågat sig fram till grytorna”.

De medel som fördelas med Sverigedemokraternas ekonomiska politik har medvetet fördelats på de i kommunerna boende medborgare och dess anhöriga som en gång i tiden avstått från resultatet av eget arbete eller i nutid avstår från över 2/5-delar (landstings- + kommunalskatt + obligatoriska avgifter = > 40% på löneinkomster) av hela sitt förvärv, inte andra särintressen. Gemensamma beviljade medel skall fördelas till de ändamål som de ursprungligen var tänkta till. Det skall med andra ord inte kunna sökas medel från andra finansiärer med sakargument som sedan ”glöms” bort när medlen beviljats och erhållits.

Denna princip, som Sverigedemokraterna i Örnsköldsvik fortsättningsvis kallar ”Medborgarfokusering”, innebär radikala förändringar men alldeles nödvändiga sådana.

Med vänlig hälsning
Sverigedemokraterna i Örnsköldsvik


Stoppa nedskärningarna i vår samhällsservice!

Insändare ÖA 2015-09-09 Länk: http://www.allehanda.se/opinion/debatt/sd-stoppa-nedskarningar-i-var-samhallsservice

Vi ser allt tydligare effekterna och konsekvenser av svenska politikers vanstyre, både på kommunal-, landstings- och riksnivå. Vi har världens högsta skattetryck samtidigt som kraftiga nedskärningar genomförs inom vår gemensamma välfärd som tagit generationer att bygga upp. Orsaken beskrivs som att Västernorrland är ett utflyttningslän och befolkningen minskar. Detta är en falsk bild för att dölja verkligheten.

Enligt SCB hade länet 246903 invånare år 2000, 242625 år 2010 och 243061 år 2014. Länets befolkning har ökat med 436 personer sedan år 2010.

Det som minskar är skatteintäkterna. Detta på grund av att befolkningen med utbildning och riktiga arbeten minskar samtidigt som del av befolkningen som saknar riktiga arbeten och utbildning ökar. Denna utveckling är svenska politiker ansvariga för genom att ha deklarerat Sverige till en humanitär stormakt och kommunerna till lokala hjälporganisationer, vilket medfört en ohållbar invandring som inte det svenska samhället kan absorbera.

Vi Sverigedemokrater anser att vi inte kan ta emot denna mängd människor från tredje världen som saknar utbildning och förutsättningar att komma in på den svenska arbetsmarknaden samtidigt som de belastar sjukvård, skola och omsorg utan att tillföra motsvarande skatteresurser. Ekvationen går inte ihop. Vackra ord förändrar inte den ekonomiska verkligheten.

Konsekvenserna av nermonterad välfärd och ökat skattetryck blir att unga människor mister framtidstron och flyttar. Flyttar unga välutbildade påbörjas en negativ spiral. Företag flyttar, arbetslösheten stiger, priserna på hus faller, brottsligheten ökar och social misär breder ut sig.

Vi Sverigedemokrater anser att bästa sättet att vända den negativa utvecklingen är återskapa framtidstro, trygghet och sammanhållning. Vi måste erbjuda unga människor en positiv framtid i form av utbildning, riktiga arbeten, fritidsaktiviteter och nöjen samt en bra samhällsservice för att de ska våga bilda familj, bygga hus och skaffa fler barn. Kärnfamiljens värde måste återupprättas.

Riktiga jobb och riktiga skatteintäkter skapas i det privata näringslivet. Det är den privata sektorn som genererar riktiga skatteintäkter till kommun och landsting. Ju bättre det går för privata bolag desto mer skatteintäkter, som i sin tur gör att kommun och landsting kan anställa fler och ge bättre samhällsservice till medborgarna. Vi måste locka entreprenörer och högutbildade, inte bidragstagare och sociala turister.

I dag domineras media, inte minst ÖA, av Islamiska Staten, flyktingströmmar, utsatta tiggare och alla möjliga grupper som anser sig diskriminerade. Media ser rasister bakom varje buske och träd. Detta har som syfte att avleda medborgarnas uppmärksamhet från vad som verkligen sker i vårt samhälle och omvärld. Det skapar splittring, motsättningar och otrygghet. Det måste till ett förändrat offentligt samtal där problem och lösningar kan diskuteras utan den låsning som i dag råder.

Sverigedemokraterna Örnsköldsvik


Sverige kan inte absorbera volymerna

Insändare Örnsköldsviks Allehanda

Länk: http://www.allehanda.se/opinion/debatt/sd-sverige-kan-inte-absorbera-volymerna

Vi bevittnar i dag en pågående systemkollaps inom våra välfärdssystem och ansvariga politiker står handfallna och tittar på. Det enda försvar vi får höra är ”allas lika värde” och att vi måste ta ansvar.För att visualisera ordet ”volym” så kom Boverket nyligen med en alarmrapport, Sverige måste bygga 426000 nya bostäder inom sex år för att möta befolkningsexplosionen, det motsvarar ett nytt Stockholm.

Alla inser det omöjliga i att bygga ett nytt Stockholm på sex år. Detta gäller endast bostäder, en miljonstad behöver flera stora sjukhus, vårdcentraler, skolor, äldreboenden, vägnät, vatten/avloppsnät och så vidare.

Vilka läkare ska jobba på dessa sjukhus om det i dag fattas över 3000 läkare, vilka lärare ska jobba i dessa skolor om det i dag är akut lärarbrist, Skolverket beräknar lärarbristen till 65 000 år 2025.

Tänkande människor som inte är förblindade av rosaröd ideologi förstår det omöjliga i att bygga ett nytt Stockholm på sex år. Behoven i form av vård, skola, omsorg och arbete motsvarande ett nytt Stockholm kan man dock inte trolla bort. Det behovet kommer att finnas kvar, växa och slutligen totalt rasera vår välfärd och trygghetssystem om inte makthavarna vaknar.

På 60-, 70- och 80-talet hade vi en invandringsvolym på 5-10 000 per år. Det var en volym som det svenska samhället kunde absorbera på ett positivt sätt. På den tiden fanns ingen integrationsminister, integrationen skedde på ett naturligt sätt utan inblandning från politiker. Invandrarna kom snabbt i arbete, deras döttrar och söner gifte sig med svenskar och det fanns ingen segregation. 1990 fanns två utanförskapsområden, i dag är det 186 utanförskapsområden, 55 så kallade NO-GO-zoner där svensk polis inte kan upprätthålla lag och ordning.

Situationen är extremt allvarlig. Sverige har deklarerat sig som en humanitär stormakt och signalerat detta till hela världen. Det kommer nu 100 000 socialt, kulturellt och religiöst främmande immigranter per år. 90 procent har slängt alla id-handlingar. Stort antal av de som får avslag och ska utvisas går under jorden i framväxande parallellsamhällen.

Sverige saknar i dag gräns och gränskontroll. Våra gränser är i praktiken flyttade till Medelhavet och Turkiet. Hur kan man utvisa eller kontrollera vem som kommer in i landet om man saknar gräns? Hur kan man stoppa flyktingsmugglare, terrorister, kriminella ligor, vapen, droger och sjukdomar om man saknar gräns och gränskontroll?

Vi står även inför en hotande finansiell kris och en skuldbubbla som riskerar spricka. Svenska storföretag har redan börjat varsla. En världsomspännande finansiell kris resulterar i att Svenska storföretag som är fundamentet och skattebasen i den svenska modellen inte kan leverera de skatteintäkter som krävs för att välfärdssystemen ska fungera. Om skatteintäkterna från privata näringslivet minskar samtidigt som skattefinansierade utgifter ökar kan det bara sluta på ett sätt.

Sverigedemokraterna Örnsköldsvik